dimarts, 31 de gener de 2012

Entesa vota en contra del pressupost

El passat 26 de gener, al ple de l'ajuntament, es va debatir i votar l'aprovació provisional del pressupost general del 2012. El resum per capítols del pressupost municipal és el següent:


Estat de despeses
Capítol Denominació Consignació
Capítol 1 Despeses de personal 3.698.470,99
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis 4.074.773,19
Capítol 3 Despeses financeres 265.390,36
Capítol 4 Transferències corrents 1.093.464,89
Capítol 6 Inversions reals 3.008,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Actius financers 0,00
Capítol 9 Passius financers 719.359,80

Total despeses 9.854.467,23

Estat d'Ingressos
Capítol Denominació Consignació
Capítol 1 Impostos directes 6.150.571,80
Capítol 2 Impostos indirectes 107.205,12
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 1.140.432,40
Capítol 4 Transferències corrents 2.296.255,15
Capítol 5 Ingressos patrimonials 160.002,76
Capítol 6 Alineació d'Inversions reals 0,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Actius financers 0,00
Capítol 9 Passius financers 0,00

Total ingressos 9.854.467,23

Entesa per Pallejà va votar en contra d'aquests pressupostos pels següents motius:

1) Hi ha una falta d'informació flagrant per part de l'equip de govern. Falten informes en la documentació rebuda i, el que és més important, no donen cap dada sobre l'exercici de 2011. Encara no hi ha pressupost de 2011 i no tenim cap dada de com es tancarà l'any, ni tant sols un esboç.

2) En l'apartat d'ingressos no estem d'acord en l'augment de la càrrega fiscal dels veïns i veïnes de Pallejà. Si sumem els diferents impostos i les taxes i preus públics, dóna una quantitat de 7.398.209,32 €. O sigui, cada veí i veina de Pallejà, si fem la mitja, haurà de pagar uns 675 € aquest any.

3) Pel que fa a les despesses, el pressupost de 2012 que presenta el Sr. Ismael Álvarez (CiU) és totalment incoherent amb la situació de crisi econòmica que patim actualment. No analitzarem totes les despeses partida per partida però donem alguns apunt que serveixen d'exemple d'aquesta incorherència amb la situació actual.

- En publicitat i propaganda l'ajuntament es gastarà 71.280 €, en ajuts socials només 70.000 €.
- Ens gastarem en despesses jurídiques més de 57.000 €
- Les despesses de protocol del sr. alcalde pujen a 7.360 €
- més de 78.000 € ens gastarem en telefonia i ADSL.
- El pressupost també preveu una reducció del personal de l'ajuntament (menys persones és igual a menys serveis)
- No es detallen les despesses de funcionament de les diferents regiduries.
- Es crea la partida per col·locar càmeres de vigilància a Fontpineda.
- Hi haurà una despessa de més de 10.000 € en dietes.
- 50.000 € en estudis técnics (és que no hi ha técnics a l'ajuntament?)
- etc. 

Hi ha moltes més partides si mes no discutibles al capítol de despessa. Podeu veure tota la despesa municipal per al 2012 clicant aquí. En aquest document hi ha tota la despesa detallada per partides (personal, serveis, despesa financera, subvencions a entitats municipals, etc.)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada